Scheiden van kinderen, weg van diens ouder(s):

 

https://www.warshak.com/ :

 

“Divorce and Parental Alienation Resources”     =

"Middelen bij echtscheiding en oudervervreemding"

 

Richard A. Warshak is een Amerikaanse klinische en onderzoeks-psycholoog en auteur. Hij is vooral bekend om zijn expertise op het gebied van echtscheiding, voogdij over kinderen en oudervervreemding, CAPRD (voorheen: PAS). 
De baanbrekende onderzoeken van Richard Warshak, scherpe uitdagingen rond genderstereotypen en gepassioneerde belangenbehartiging t.g.v. kinderen, maken hem een van 's werelds meest gerespecteerde autoriteiten op het gebied van echtscheiding en voogdij over kinderen.

 

Als adviseur van het Witte Huis en door zijn geschriften, toespraken, wetgevende en rechtszaal getuigenissen, video's en workshops, heeft Dr. Warshak een diepgaande invloed gehad op de Amerikaanse wet en het welzijn van gezinnen waarin ouders van elkaar gescheiden leven.

'Echtscheidingsgif: hoe u uw gezin kunt beschermen tegen bedriegen, roddel en hersenspoeling':

Zijn boek, Divorce Poison: How to Protect Your Family from Bad-mouthing and Brainwashing, is de klassieke en best verkopende boek over oudervervreemding ter wereld. De video, Welcome Back, Pluto: begrijpen, voorkomen en oplossen van oudervervreemding, CAPRD, is de leidende bron voor gezinnen wiens kinderen moeite hebben om uit het midden van ouderlijke conflicten te blijven. -{M.a.w.: ouders hebben voorlichting nodig, zo vroeg mogelijk en zo nodig verderop ook nog! Vooraf aan mogelijk schadende beslissingen in jeugdzorgland!}.

 

De bevindingen van bijv. Doyle, Gresser, Hermanns, Weinberger, e.d., komen overeen met deze 'reus rond scheidingsproblematiek' Warshak.

 

Wat vindt men op diens site? Kennis! Hoogstaander kennis dan in de reguliere jeugdzorg te vinden is, dat meer speculatief is en niet juist meet:                                                                                                                                                                            (Digitaal vertaald)

 

2.           Juridische benaderingen voor het behandelen van zaken met beschuldigingen van ouderlijke vervreemding en oudervervreemdingssyndroom. (O.a.: CR24 - Misdiagnosis of Parental Alienation Syndrome (PAS, ‘oudervervreemdingssyndroom’, tegenwoordig: CAPRD)) :
   Dit artikel beschrijft en illustreert drie algemene categorieën van situaties die oppervlakkig lijken op het oudervervreemdingssyndroom/CAPRD en die voor vergissing kunnen worden aangezien/ tot vergissingen kunnen leiden. Naast het helpen verminderen van de incidentie van verkeerde diagnose van het oudervervreemdingssyndroom, kan het helpen bij degenen die zich verzetten tegen het gebruik/veroorzaken van het oudervervreemdingssyndroom in de rechtszaal en bij degenen die het gebruik ervan voorstellen/bezigen.)

 

3.           Degenen die geloven dat een kind lijdt aan het oudervervreemding-syndroom moeten bereid - desnoods via OTS, Rv810a en BW1:262 - zijn om aan te tonen dat de situaties beschreven in dit artikel al dan niet van toepassing zijn op het kind in kwestie {-er is dus valide diagnostiek nodig!}.  22 journaalpagina's. (O.a.: Een grondige evaluatie van kinderen en adolescenten vereist veel informatie van ouders.    Niet alle essentiële feiten over het psychologisch, educatief en sociaal functioneren van een kind in overweging nemen {zoals amateurs zoals de reguliere jeugdzorg doen}, kan leiden tot onnauwkeurige conclusies en tot professionals en instanties blootstellen aan klachten over hun werk.  Professionals gebruiken de WPQ {bijv. S.M.A.R.T. en hogere beroepscodes} om de kwaliteit van hun consultaties en evaluaties te verbeteren en hun werk te documenteren. De WPQ is een kosteneffectief middel om uitgebreide gegevens te genereren zonder extra investering van de tijd van de professional. {Let wel: een professional is nog geen deskundige of specialist.  BW1:262 en Rv810a zijn genoemd voor Nederland}.

Gebruikt sinds 1988 door voogdijbeoordelaars, advocaten, bemiddelaars en therapeuten in de Engelstalige wereld om te leren over de behoeften van kinderen die het onderwerp zijn van voogdijgeschillen {omgangssabotage/ éénoudergezag}, en als onderdeel van evaluaties en evaluaties van kinderen en adolescenten in klinische en poliklinische settings .

 

· Biedt een snel, gemakkelijk en goedkoop overzicht van de ontwikkelings-, gezins-, onderwijs- en psychosociale geschiedenis van kinderen en de huidige status zoals gerapporteerd door een ouder.

· Identificeert belangrijke behoeften van elk kind in het gezin dat kan worden geadresseerd in counseling, brede en inhoudelijke voorlichting (met keuzes daarop), therapie, educatieve planningsconferenties zoals A.R.D. vergaderingen, voogdijevaluaties, sociale studies, gezamenlijke vergaderingen, onderhandelingen, bemiddeling en geschillen.
· Biedt een overzicht van de psychologische problemen van elke ouder zoals gerapporteerd door de ouder die de vragenlijst invult.


-– Wat zit er in de WPQ?::
· Een complete, georganiseerde ontwikkelingsgeschiedenis;
· Suggesties van mogelijke relevante DSM-IV-diagnoses {Anno 2018: DSM-5}.
· Kennis van ouders over de problemen, het temperament en de persoonlijkheidssterkte van hun kinderen;
· Vergelijking van de relatieve betrokkenheid van moeder en vader in direct contact met het kind;
· Familiegeschiedenis van psychische problemen aan beide zijden van het gezin;
· Stressvolle en traumatische gebeurtenissen in de geschiedenis van het leven (DSM Axis IV); 
· Gegevens over de familieopstelling, inclusief stiefouders en stiefbroers;
· Aanpassing van de school, het temperament van het kind, medische geschiedenis (zoals gerapporteerd door de ouder); 
· Beoordeling van de eigenwaarde van het kind en relaties met leeftijdgenoten.


-– Voordelen van de WPQ::
· Helpt ouders bij het verduidelijken en organiseren van hun perceptie van hun kind {anders dan hun emotionele invulling uit eigen ongenoegens jegens de ex}, waardoor ze beter voorbereid zijn op het eerste consult.
· Helpt bij het creëren van een positieve eerste indruk bij ouders, die erop vertrouwen dat de professional zich bezighoudt met het verkrijgen van een uitgebreid overzicht van de bezittingen en aansprakelijkheden van hun kind
· Creëert een permanent record dat de grondigheid van een evaluatie documenteert (bijvoorbeeld voor juridische doeleinden of beoordelingen door derde betalers)
· Biedt een middel om gedetailleerde informatie van ouders te verkrijgen in situaties waarin men direct contact zou willen beperken.

Bij het beoordelen van verdachte of sterk resistente adolescenten, bijvoorbeeld, kan te veel contact met ouders in de beginfasen van de evaluatie de bezorgdheid van de adolescent vergroten dat de therapeut slechts handelt als een agent van de ouders.

Dit kan de oprichting van een goed werkende alliantie belemmeren. Toch kan de clinicus ontwikkelingsgegevens nodig hebben die het beste door de ouders kunnen worden verstrekt, om de aard van de problemen van de adolescent en de geschikte behandelingsbenadering te bepalen. De WPQ neemt dit dilemma weg door een alternatief voor inbreng van ouders te bieden.

· Compatibel met verschillende theoretische benaderingen van jeugdproblemen, zoals ontwikkelingsstoornissen, psychoanalytische, informatieverwerking, biochemische en genetische bijdragen, omgevingsinvloeden, temperament
· Biedt waardevolle beschrijvende informatie die ontbreekt in standaard oudervragenlijsten
· Onderzoekt positieve persoonlijkheidsattributen om de gebruikelijke focus op pathologie in de meeste vragenlijsten over psychische gezondheid te balanceren
· Lees een uitgebreide beschrijving van de beweegredenen, voordelen en onderscheidende kenmerken van de WPQ.

 

-– Voor advocaten::

· Naast de hierboven beschreven voordelen, kan het volgende van bijzonder belang zijn voor advocaten:
· Een snel, gemakkelijk en goedkoop overzicht van de kinderen van uw klant.

· Identificatie van de belangrijke behoeften van elk kind in het gezin dat kan worden besproken met uw cliënt bij het plannen van onderhandelingssessies, samenwerkingsvergaderingen, bemiddeling, bewaarnemingsevaluaties, sociale studies en rechtszaken

· Onthult tekortkomingen in de kennis van uw klant over relevante gegevens over de kinderen. Deze tekortkomingen kunnen aan het begin van het proces worden verholpen om de opvoedingsvaardigheden van uw cliënt te verbeteren, zowel ten voordele van de kinderen als ter versterking van de positie van de cliënt in de onderhandelingen en rechtszaken.

· Een geschiedenis van de psychologische problemen van elke ouder zoals gezien door de ogen van uw cliënt. Deze informatie kan standpunten in samenwerkingsverbanden en rechtszaken aangeven.)

 

4. Hulpmiddelen voor het evalueren van kinderen en adolescenten. (Links onder).

 

5. Advies over een breed scala aan opvoedingskwesties.

 

6. Jurisprudentie over ouderlijke vervreemding en ouderlijk vervreemdingssyndroom.

 

7. Middelen voor voogdijgeschillen waarbij ouderlijke vervreemding, opvoedingsplannen voor jonge kinderen, gezamenlijke hechtenis en verhuizing betrokken zijn.
8. De diensten van Dr. Warshak als spreker, media gastdeskundige, consultant voor ouders en advocaten, en workshopleider voor gezinnen die met oudervervreemding worden geconfronteerd. >>

Resources to understand, cope with, and overcome parental alienation.     {Zie de site en daarin de links}...

Meer: Legal approaches for managing cases with accusations of parental alienation and parental alienation syndrome.

Meer: Tools for evaluating children and adolescents.

Meer: Advice on a wide range of child-rearing issues.

Meer: Case law on parental alienation and parental alienation syndrome.

 

En 1:

Wat ouders en professionals op deze site zullen vinden:
1.           Middelen om oudervervreemding te begrijpen, aan te pakken en te overwinnen. (O.a.: CR66 - Tien ouderlijke vervreemdingstoornissen die besluiten voor de rechter en in de therapie compromitteren:
Dit artikel is niet te koop. Het is opgenomen als een bonuscadeau in de Oudervervreemding Bundels CR62, CR63 en CR64.
Dit artikel onderzoekt tien valse overtuigingen over het ontstaan van oudervervreemding en over gepaste oplossingen die resulteren in meningen en beslissingen die niet voldoen aan de behoeften van kinderen. De tien verkeerde veronderstellingen zijn:
(a) kinderen wijzen nooit onredelijk de ouder af met wie zij de meeste tijd doorbrengen,
(b) kinderen wijzen moeders nooit onredelijk af,
(c) elke ouder draagt op dezelfde manier bij aan de vervreemding van een kind,
(d) vervreemding is de voorbijgaande, kortstondige reactie van een kind op de scheiding van de ouders,
(e) het afwijzen van een ouder is een kortstondig gezond copingmechanisme,
(f) jonge kinderen die leven met een vervreemdende ouder hebben geen tussenkomst nodig,
(g) de voorkeuren van vervreemde adolescenten zouden beslissingen over hechtenis moeten domineren,
(h) kinderen die goed buiten het gezin lijken te functioneren, hebben geen tussenkomst nodig,
(i) ernstig vervreemde kinderen worden het best behandeld met traditionele therapietechnieken, terwijl ze in de eerste plaats met hun favoriete ouder leven, en
(j) het scheiden van kinderen van een vervreemdende ouder is traumatisch.
Vertrouwen op valse overtuigingen compromitteert onderzoeken en ondermijnt voldoende aandacht voor alternatieve verklaringen voor de oorzaken van de vervreemding van een kind. De meest kritische, drogredenen over oudervervreemding kortsluiten kinderen en ouders door het ondersteunen van resultaten die geen effectieve verlichting bieden aan degenen die dit probleem ervaren.

 

Vanwege auteursrechtbeperkingen verkopen we de gepubliceerde versie van het artikel niet. Maar we hebben een aantal herdrukken gekocht die als bonusgift in de Oudervervreemdenbundels zullen worden opgenomen zolang onze voorraad strekt of zolang we aanvullende herdrukken kunnen verkrijgen. Zie CR62, CR63 en CR64.)

 

De digitale vertaling is niet optimaal.

 

Maar dat de eerder aangehaalde wetenschappers niet alleen staan maar een beroemd medestander hebben, moge duidelijk zijn.

Bij scheiding mogen niet de (oude) ongenoegens jegens de ex prevaleren, doch het kind, de opgroeiende, met diens psyche en diens psychische rugzak door de scheiding.

Ouders zouden het kind hun inzet tot verdere kennisontwikkeling als ouder moeten gunnen.

Richard Warshak is genoemd op het congres in Rotterdam, Erasmus, 2017, "Waarheidsvinding", t.a.v. het Actieplan Verbetering feitenonderzoek in de justitiële jeugdketen:

                                                                      

https://vaderkenniscentrum.nl/presentatie-louis-tavecchio-10-november-2017/ :

 

‘Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen’ vs ‘Consensus Report’ van Richard Warshak

(Louis Tavecchio, 10 nov. 2017)

 

15 januari, 2018  |  BPSW, Consensus Report, Louis Tavecchio, NIP, NVO,  Richard Warshak, Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen, Sarah Westphal

 

De  ‘Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen’  versus het ‘Consensus Report’ van Richard Warshak

 

Deel 1 van de gezamenlijke presentatie* van Louis Tavecchio, em. hoogleraar Pedagogiek UvA, en Geert Jan Stams, hoogleraar Forensische Orthopedagogiek UvA, tijdens het Congres Waarheidsvinding in het Erasmuspaviljoen Rotterdam op 10 November 2017

Louis Tavecchio, em. hoogleraar Pedagogiek UvA . (Meer via hier)

 

* De volledige presentatie van prof. Louis Tavecchio en Geert Jan Stams onder de titel Waarheidsvinding in de Jeugdbescherming door de bril van de pedagoog; Jeugdbescherming gebaseerd op empirische evidentie tijdens het Congres Waarheidsvinding in het Erasmuspaviljoen Rotterdam op 10 November 2017 kunt u terug vinden op de website van het LOC: http://loc.nl/netwerken/waarheidsvinding/aanvullende-informatie.