Aandachtspunten voor ruziënde en scheidende ouders.

 

Het kind in scheidingssituatie heeft een psychologisch extra verwerkingspakket te torsen, en wil diens ouders daarmee niet lastig vallen, vaak uit loyaliteitsgevoel en de angst de ‘andere ouder’ te kwetsen.

 

Het is een kinderrecht (IVRK art. 24 lid 1) om hoogwaardig diagnostisch te meten, ook het hele gezinssysteem.  Dat kan met een interactie-diagnostiek, met bijv. VIB, door een orthopedagoog of ander medisch beroepsgeregistreerde.    ‘Jeugdzorg’ houdt zich niet aan dat kinderrecht!

Ouders vragen bij elke ‘hulpverlener’ uiteraard naar diens specialisaties en beroepsregistratie voordat men verder praat. Ook willen ouders de onderzoeksvragen vooraf kennen wanneer de 'jeugdzorg' hen doorstuurt naar een ketenpartner.

 

Het sociaal domein (met buurtteams van de gemeente, met Veilig Thuis (uithuis), met de RvdK en de Gecertificeerde Instellingen Jeugdbescherming (G.I.’s met vele namen) en hun ketenpartners)  werkt niet diagnostisch maar gaat op onderbuikgevoelens en speculaties, meningen en roddel af.

 

Hoe de ‘jeugdzorg’ dat doet (http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2018/02/feiten-opleuken-tot-belastende.html) moet ge goed beseffen, om vòòraf en tíjdig met verbodsbrieven naar uw derden zoals consultatiebureau, huisarts en school, te schrijven.

U wenst dat er geen informatie verstrekt wordt aan anderen zoals afdelingen van ‘jeugdzorg’ zonder eerst uw schriftelijke toestemming en overleg.   Zo heeft u informatiestromen en uw privacy wat meer in de hand, al bestaat er in de Jeugdwet de mogelijkheid van schenden van uw privacy.   Deze informatie kan verdraaid worden door de ondeskundige jeugdzorgprofessionals ten behoeve van hun werkgelegenheidsbescherming.

 

Het niet mogen 'kennen' -

 

Het één of twee ouders niet of nauwelijks mogen zien en kennen, heeft schadelijke gevolgen in de psyche en de hormoonhuishouding van een kind.  Geregistreerde therapeute Rini van Dijkhuizen geeft advies op https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/kinderen-missen-ouderschap/ .

Op dezelfde pagina een uitleg over ‘micro-agressie’ dat een kind in een lastige situatie zoals scheiding van ouder(s) ervaart. Vragen en opmerkingen kunnen dan heel pijnlijk binnenkomen bij zo’n kind.

Op die pagina wordt ook uitgelegd waarom ouders kennis ten behoeve van hun geliefde kind moeten opdoen om – uitstralend naar het kind – mentaal te kiezen; is dat voor eigen belang en gevoelens, zich afzettend tegen de ‘andere ouder’ als ‘ex’,…  òf staat de ontvankelijkheid van hun kind voorop?

 

Kinderen blijven 'ervaren' -

 

Kinderen ervaren, en verwerken, en daardoor ontstaan er op signalen gevolgen in hun zelfbeeld en wereldbeeld.  Op https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/gevolgen-voor-het-kind/  staat meer over wat een kind ervaart in diens afhankelijkheid van signalen van ouders en andere volwassenen zoals jeugdzorgwerkers, maar ook van pestende kinderen, vanwege hun bijzondere situatie, zoals het kind dat zelf voelt.  

 

Ook hier is het ervaren van micro-agressieve boodschappen pijnlijk, waardoor kinderen zich kunnen gaan afsluiten en een ongewenste psychische ontwikkeling kunnen inslaan. Op deze pagina staat ook een ‘open brief’ van opgroeienden die de scheiding van hun ouders meemaken. Leerzaam! Er staat een waarschuwing achter jegens de omgangs-OTS en bij het uithuisplaatsen; verwacht niet dat de gezinsvoogd alias gezinsbeschermer ofzo zich houdt aan BW1:262.

BW1 slaat op het Eerste Burgerlijk Wetboek (met een :artikelnummer er achteraan), dat gaat over ouderschap, voogdij en beschermingsmaatregelen; een samenvatting staat op https://jeugdbescherming.jimdo.com/tips-en-andere-brieven/wetgeving-en-regels/ , en is handig om te kennen om mondiger te zijn naar de ‘jeugdzorg’, en niet in al hun smoesjes en insinuaties te trappen.  

Aan beroepscodes en wetten kan men meten, dus gebruik die kennis!

 

Pijnlijk -

 

Kinderen vinden een scheiding van één of beide ouders erg pijnlijk. Het verkeert hen durend in een vreemde, onvertrouwde situatie. Op https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/scheiding-en-aandacht een noodkreet van kinderen. Om gezond te communiceren met uw kind, uw partner en met anderen, bestaan er communicatietechnieken, die leuk zijn te weten. Er bestaan cursussen, die nooit weggegooid zijn in het leven, en zeker niet naar uw geliefde kind: https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/tips .

 

Onder OTS -

 

Wanneer u binnengezogen bent in jeugdbeschermingsland, dan is de weg kennen, om er hard aan te werken, zeer belangrijk. Op https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/omgangssabotage-g-i staat een recept dat ten gunste van uw geliefde kind kan komen. 

Wacht nooit af en ken de termijnen waarin de namens de gemeente werkende instellingen (door de gemeente gefinancierd) dienen te antwoorden.

Inhoudelijk en kenbaar naar de Awb (3:46) en de ‘Beginselen van behoorlijk bestuur’  (op https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/kinderbescherming).   Deugdelijkheid, zorgvuldig, redelijk, proportioneel, subsidiair, draagkrachtig, redelijk, kenbaar gemotiveerd, en correct bejegend. 

Weinig jeugdbeschermers houden zich er aan, en dat is dan bewijs van inspanningsverzuim bij de rechter, want jeugdbescherming is een reeks rechtszaken! Het is dus goed dat ge reeds een rechtsbijstandverzekering (met module zorg m.b.t. IVRK 24 lid 1) hebt lopen.   Jw 4.1.1 (Jw = Jeugdwet) geeft een inspanningsverplìchting!

 

Vraag ook regelmatig dossiers bij uw derden en de G.I. op. Doe dit op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens, uw privacy en motiveringen. De Wbp, dat ook te vinden is op de genoemde site met samenvatting van wetten voor ouders.

 

De kwaliteit - uw zorg -

 

De gezinsvoogden en jeugdzorgwerkers (ook bij VT en de RvdK) beslissen hoofdzakelijk op hun onderbuikgevoel, zo blijkt uit onderzoek: https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/wetenschap-tegen-jeugdzorg-1 .  Waar er dus geconcludeerd wordt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn in de jeugdzorgbesluitvorming, kunnen ouders reeds een beroep doen op de kinderrechten, het prevalerend Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK), met name artikel 24 lid 1.*   Dat zou de ouders niet verweten mogen worden omdat ouders in de wet de plicht hebben (BW1:247) om de [externe] 'zorg' te bewaken naast de omgang met de 'andere ouder'.

 

Daarom is aan te raden dat in elke brief, elk verzoekschrift,  de ouders een alinea toevoegen, zodat uiteindelijk de rechter het zien kan:

 

Wij verzoeken dit vanwege onze plicht naar BW1:247 om de zorg voor het kind te optimaliseren naar het niveau van kinderrechtenartikel 24 lid 1 IVRK, en na een jaar (of enige jaren) eveneens artikel 25.   Diagnostisch onderzoek met testmiddelen en interactieonderzoek waarop ouders goed voorgelicht worden geeft meer inzicht het bedoelen van de OTS op te lossen naar het bedoelen van de wetgever, de representatie en veiligheid van de ouders naar het kind te doen verbeteren."

 

= Het is aan te raden dat ouders spiekbriefjes maken, om later niet te hoeven zoeken of met een mond vol tanden te staan; wordt assertief!  Er staat zoveel informatie via deze site, dat het moeilijk is allemaal te onthouden!

 

De gezinsvoogdij maakt uiteraard fouten, zoals de Kinderombudsman in 2013 heeft geconstateerd ("Is de zorg gegrond?"), doch de gezinsvoogdij verwijt gebruikelijk elke fout aan de ouders!  Die ouders zouden met hun verzoekschriften en dossieropvragen niet “meewerken” aan de door jeugdzorg (foutief) geleverde ‘zorg’, vaak zonder zorg op niveau, en zonder degelijke voorlichting met alternatieven en inspraak. De ‘jeugdzorg’ is niet op het niveau van gezondheidszorg (onder de WGBO, BW7:446 en verder, met medische beroepsregistraties en -codes).  'Jeugdzorg’ behoort tot het slappe sociaal domein!

 

Let ook op dat uw gezinsvoogd zich bij uw derden kan voordoen als uw voogd, maar een voogd heeft het ouderlijk gezag en dat heeft een gezinsvoogd of gezinsmanager absoluut niet! BW6:162 lid 2 wordt menigmaal overtreden in de ‘jeugdzorg’.

 

Verder met wat het kind ervaart….

 

Waar het kind één of beide ouders niet of nauwelijks mag zien, en vaak nog negatieve informatie daarover krijgt, loopt het niet alleen het risico op loyaliteitsconflicten en minderwaardigheidsproblemen, op gepest te worden en op schijngedrag en pleasen, het verzorgen van de verzorgende ouder, maar het kind kan ook de psychische pathogenie CAPRD (uit het medisch handboek DSM-5) oplopen. Meer daarover op https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/misleidende-gezinsvoogden/

Child Affected by Parental Relationship Distress (CAPRD) is dus niet iets wat óúders het kind toewensen, máár vaak is de omgangssaboterende ouder met de gezinsvoogdij daaraan wel schuldig, onbewust waar er nog geen voorlichting en uitleg over is verstrekt (BW1:262 lid 3 en 1). Meer over loyaliteit op https://jeugdbescherming.jimdo.com/adoptie-en-pleegzorg/loyaliteit/ .

 

Frequentie bij omgang of bezoek -

 

Let op de nodige frequentie en duur van bezoeken van ouder(s) aan het kind.  Voor volwassenen is een twee weken of een maand vrij snel om, maar voor een kind is dat een vervreemdende eeuwigheid.

 

Op https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/schadelijke-beknotte-bezoekregelingen/ enige uitleg over hoe schadelijk een slechte bezoekfrequentie is voor het ontvankelijke kind. Kinderen kunnen daarom ongedurigheid vertonen rond de bezoekjes, en de ‘jeugdzorg’ is gewend dit af te schuiven op de verantwoordelijkheid van de ouder(s).  Natuurlijk is het de jeugdbescherming die fout beslist en niet pedagogisch handelt noch verantwoord uitleg en steunende informatie verstrekt (Jw4.1.1. en BW1:262).

Een omgangssaboterende ouder kan een schriftelijke aanwijzing krijgen (S.A., uit BW1:263 t/m 265), wat reeds is uitgelegd op https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/omgangssabotage-g-i .

 

Er zijn rechters die gokken op wat de jeugdzorg adviseert -

 

Ouders zijn erg afhankelijk van of rechters wel willen meten, dus willen wegen wat de ouders inbrengen. Ouders moeten dus heel beknopt goed uitleggen hoe de zorgtrajecten en alternatieven psychisch inwerken in het kind en dit zich verhoudt met de juridische context vanuit de wet; de rechter is geen orthopedagoog doch rechter! https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/wat-rechters-niet-willen-weten-meten/ .

De politiek wil de black-box van de ‘jeugdzorg’ gesloten houden en er niet in kijken. Schrijf dan ook uw politicus aan. (https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/open-brief-aan-tweede-kamerleden/).

 

Wat een studie! -

 

Het is nogal een studie met veel linken naar meer informatie, doch bedenk dat dit in het belang van uw kind is.

Ouders kunnen zonder deze kennis makkelijk geëpateerd worden. Misleiding verzorgt vertraging en het kind ervaart dit zonder zorg!

Professor N.W. Slot vond in diens onderzoek ‘909 zorgen’ dat een OTS na 2 jaren voor 72% eerder schadelijk bleek dan effectief: https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/909-zorgen-gemeten/ .   En op deze site over ‘vechtscheidingen’ bent ge  arts prof.dr.med. Ursula Gresser ook reeds tegengekomen, met haar groot onderzoek hoe diepgaand schadelijk het gemis aan eigen ouder(s) voor het kind is, met zelfs suïcide als resultaat.

Dat noopt toch tot verder onderzoek waarin u onder OTS verzeild kan geraken?!!

Is dit wel uw kind waard?

 

Weet hoe de jeugdzorg denkt -

 

Om inzicht te krijgen waarop de ‘jeugdzorg’ diens beleid baseert moge u doorgronden in hoeverre de wetenschap van Weterings nog geldt voor opgroeienden die de hechtingsfase uit zijn, rekening houdend met latere belangen van de opgroeiende.

Uit de adoptiewetenschap weten we dat een opgegroeide die diens identiteit zoek geschokt raakt bij het ontdekken van een valse historie, over het niet mogen opgroeien bij diens eigen ouders.

 

Sites met Weterings-pseudo-wetenschap:

https://jeugdbescherming.jimdo.com/tips-en-andere-brieven/weterings-misleiding/weterings-suggesties/ ,

Met als basis: https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/valse-stemvankind ; of

https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/beleid/ ;

https://jeugdbescherming.jimdo.com/tips-en-andere-brieven/weterings-misleiding/ .

 

Om fouten af te dekken kent de jeugdbescherming vele smoesjes ten nadele van het gezin:

https://kinderbescherming.jimdo.com/methoden/jeugdbeschermingssmoesjes/ .

 

Voor goedgelovigen en ongelovigen is het verstandig preventief te onderzoeken op deze en andere sites over de ‘jeugdzorg’. (http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/ ; http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/ ; http://svensnijer-essays.blogspot.nl/ ; http://www.stichtingkog.info/ ).

 

Vele ouders klagen achteraf er over dat ‘ze het niet wisten’.

Dat is jammer, want er is veel over dit jeugdzorgniveau geschreven. Al decennia!

Het kòn dus bekend zijn bij nieuwsgierige ouders.

 

*: Gresser: https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/wertenschap-kind-oudercontact-schaden-is-schadelijk/gresser-vertaald-onderzoek/ .  Ouders kunnen goede informatie afdrukken en elkaar verstrekken zonder verwijt.  Ook is deze informatie als productie (bijlage) bij uw verweer bij de rechter nuttig.  Zie er op toe dat uw advocaat gespecialiseerd is in de 'kneepjes' hoe jeugdzorg zich verweert!  Er zijn advocaten die zich bij voorbaat ongezegd neerleggen bij wat de gezinsvoogdij wenst; mijdt hen!

 

 Onderaan stat het IVRK 24 lid 1.

 

 

 

Ouders kunnen onder de insinuaties van 'jeugdzorg' lijden aan deze gevoelens.

 

Al zijn de fouten in jeugdzorgrapportages aangetoond, het ligt in de praktijk nooit aan de jeugdzorg!   Het zijn altijd  de ouders die schuldig zijn, ook al wensen zo hogere kwaliteit (IVRK 24 lid 1).

 

Het onverwacht insinueren - wat als een beschuldiging overkomt - wekt menselijkerwijs deze gevoelens op, die u in dit juridiserend jeugdzorgland niet mag tonen buiten uw eigen psycholoog om!

 

Voorlichting wordt nimmer aangetoond.

Bovenstaande kan afgedrukt worden ter gebruik bij uw verweer, waar u toch bij aanvang zich geëmotioneerd heeft getoond.

 

De 'jeugdzorg' van gemeentelijke jeugdhulp in wijken vìa

onVeilig uiThuis tòt

de dwangzorg (pas op: ook 'vrijwillige drangzorg is dwangzorg onder afdreiging, onwettig) is als een fuik.

 

Ouders moeten eigenlijk vooraf deze fuik reeds kennen.

 

Daarover geeft deze site u informatie, met wel veel links, maar dat is omdat u veel moet weten ten behoeve van uw ontvankelijke kind, dat als geliefde opgroeit tot volwassenheid onder de signalen die het in de jeugdjaren opdoet.

 

Veel is niet veel ten opzichte van de duur van de meeste OTS-sen.

 

Voorkom dat de OTS en de voorlichting en hulp langer duurt dan een kwartaal!    Werk zwart op wit, onverwijld!

Er zijn wettelijke termijnen, die de 'jeugdzorg' graag overschrijdt vanwege de te ontvangen subsidie.

Let op:

Hoe saboteer je emotioneel je kind na scheiding? Kijk op https://www.iriskelly.com/papa.html naar de korte film 'Papa'! Dat saboteren is kindermishandeling en strafbaar!